Wersje językowe
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

   

Regulamin programu lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Postanowienia ogólne:
 2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, zwanym dalej „programem”, adresowanym do klientów sklepu internetowego fastons.pl, zwanego dalej „sklepem”.
  Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów dostępnych w sklepie www.fastons.pl.
 3. Organizatorem programu jest firma WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz zarejestrowana pod adresem: ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław, zwana dalej „organizatorem”, która zarządza programem poprzez specjalny system informatyczny, zwany „systemem”.
  3. W programie mogą brać udział klienci sklepu będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz przedsiębiorcy zarejestrowani w KRS dalej zwani „uczestnikami”.
  4. W programie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, właściciele i pracownicy sklepu oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.
  5. Program realizowany jest od dnia 15 stycznia 2020 r. do odwołania, którego termin zostanie podany przez organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej organizatora www.fastons.pl oraz wysłanym newsletterze.
  6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.fastons.pl.
  7. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
  8. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz, ul. Opatowicka 16, 52-028 Wrocław.
 • Warunki przystąpienia do programu:
  Wypełniając formularz oraz akceptując regulamin sklepu podczas rejestracji uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem.
 • Każdy klient zakładający konto w sklepie www.fastons.pl zgadza się na udział w programie lojalnościowym.
  11. Udział w programie jest dobrowolny.
  12. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
  13. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny, dostępny przy rejestracji konta, zawiera poprawnie wypełnione wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką.
  14. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza i rejestracji konta przez uczestnika.
  15. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.
  16. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
  17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, niezgodnie z prawdą lub nieprawidłowo wypełniony przez uczestnika formularz zgłoszeniowy oraz za działalność przedsiębiorstw świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne.
  18. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną lub elektroniczną prośbę skierowaną do organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie.

 

III. Konto uczestnika:

 1. Uczestnik przystępujący do programu tworzy konto w systemie sklepu www.fastons.pl. Konto jest niezbywalne i pozostaje wyłączną własnością organizatora.
  21. Konto tworzone jest uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
  22. Konto służy do gromadzenia punktów na koncie uczestnika i umożliwia wymianę zebranych punktów na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie.
  23. Konto nie może być udostępniane innym osobom.
  24. Punkty na koncie uczestnika są ważne nie dłużej niż przez okres trwania programu.
  25. W przypadku utraty dostępu do konta uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej lub drogą elektroniczną organizatorowi.

 

 1. Przyznawanie punktów:
 2. Organizator przyznaje punkty na konto uczestnika za nabycie produktów w sklepie fastons.pl.
 3. Klient nie otrzymuje punktów za wydatki związane z transportem.
  28. Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona.
  29. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary.
  30. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 100 zł odpowiada jednemu punktowi
  Program przewiduje także możliwość wymiany punktów na kody rabatowe.
  WAŻNE! Rabat przypisywany jest do całości zawartości koszyka z pominięciem produktów promocyjnych i przecenionych. Zniżki nie sumują się. Punkty za niewykorzystany rabat przepadają.

  Punkty:

1 pkt – 100 zł

2 pkt – jednorazowy wpis do newslettera.

1 pkt – wystawienie opinii o produkcie.


 1. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów za pośrednictwem strony internetowej organizatora po jednorazowym procesie aktywacji i zalogowania się.
  32. W przypadku, gdy uczestnik zwróci w sklepie nabyte produkty objęte programem, za które zostały przyznane punkty i otrzyma zwrot wartości tych produktów lub usług, organizator odejmie z konta uczestnika przyznane w chwili zakupu punkty.
  33. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników organizatora zostaną anulowane.
  34. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u organizatora oświadczenia woli.

 

 1. Wymiana punktów na możliwość nabycia towarów ze specjalnej kategorii „Towary lojalnościowe” w obniżonej cenie lub procentowy kupon rabatowy na zakupy w sklepie organizatora zwanym dalej fastons.pl
 2. Wszelkie zasady nabywania towarów w obniżonej cenie w związku ze zgromadzonymi punktami oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród zwanym dalej specjalną kategorią „Towary lojalnościowe” lub innych materiałach opublikowanych przez organizatora na stronie www.fastons.pl
  36. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie (dalej: Towary lojalnościowe) wymienione w aktualnym Katalogu Towarów lub kuponów rabatowych dostępnych w Katalogu Towarów zwanym dalej kategorią „Towary Lojalnościowe”.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Katalogu Towarów. Nowy Katalog Towarów obowiązuje po 2 dniach od daty podania informacji o zmianie do wiadomości uczestników, tj. umieszczenia jej na stronie internetowej organizatora www.fastons.pl
  38. Towary wymienione w Katalogu Towarów mają przy cenie podaną ilość punktów, za które uczestnik nabywa możliwość ich zakupu w obniżonej cenie.
  39. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy towarów w obniżonej cenie, w szczególności w odniesieniu do towarów wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeń lub opłat związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji.
  40. Towary w obniżonej cenie, wymienione w kategorii Towary lojalnościowe, sprzedawane w ramach niniejszego Programu Lojalnościowego na rzecz uczestników w zamian za zgromadzone punkty, będą sprzedawane w obniżonej cenie 1zł brutto.
  41. Koszty dostawy towaru w obniżonej cenie pokrywa uczestnik.
  42. Płatność 1zł brutto + koszt dostawy odbywa się bezpośrednio gotówką lub zwykłym przelewem na konto firmy WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz.
  43. Zamówienie towaru w obniżonej cenie z kategorii Towary lojalnościowe może być złożone jedynie przez uczestnika u organizatora za pośrednictwem strony internetowej.
  44. Uczestnik może żądać wymiany punktów na możliwość nabycia towarów w obniżonej cenie, jeżeli zebrał liczbę punktów wystarczającą do wymiany na taką możliwość. Punkty można wymieniać na możliwość nabycia towarów z kategorii Towary lojalnościowe w obniżonej cenie jedynie za sumę punktów zgromadzonych na jednym koncie.
  45. W przypadku wymiany punktów na możliwość nabycia towarów z kategorii Towary lojalnościowe w obniżonej cenie, organizator odejmie z konta uczestnika ilość punktów odpowiadających zamówionym i wysłanym uczestnikowi towarom z Katalogu Towarów.
  46. Wszystkie towary w obniżonej cenie oferowane są w miarę dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania niektórych towarów z Katalogu Towarów. Zastrzega sobie również prawo dostarczenia uczestnikowi innego towaru o istotnych cechach odpowiadających cechom zamówionego towaru.
  47. Towar otrzymany w ramach wymiany za punkty lojalnościowe nie podlega wymianie na inny ani zwrotowi.
  48. Towar zakupiony z wykorzystaniem Kodu Rabatowego otrzymanego w wyniku wymiany punktów lojalnościowych na Kod Rabatowy nie podlega zwrotowi lub wymianie na inny towar z Katalogu Towarów.
 4. Kod Rabatowy powstały w wyniku wymiany punktów lojalnościowych na Kod Rabatowy nie podlega ponownej wymianie na punkty lojalnościowe, tym samym wymiana jest nieodwracalna i jednorazowa.
  50. Wymieniając punkty na produkty przeliczane są one zawsze względem ceny widocznej dla klienta.
 5. Organizator zastrzega, że opisy towarów (w tym zdjęcia) prezentowane w Katalogu Towarów lub innych materiałach opublikowanych przez organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
  52. Zamówienia na towary z Katalogu Towarów można składać jedynie w czasie trwania programu.
  53. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.
  54. W przypadku otrzymania przez uczestnika uszkodzonego lub niepełnowartościowego towaru z Katalogu Towarów może on zażądać jego wymiany na egzemplarz pełnowartościowy pod warunkiem zwrócenia go na adres: WIRE SOLUTIONS Grzegorz Bednarz, Opatowicka 16, 52-028 Wrocław
  55. Przy odbieraniu towaru z Katalogu Towarów uczestnik będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do zbadania jego stanu, jakości i ilości i niezwłocznego zawiadomienia organizatora o wadzie.
 6. Postanowienia końcowe:
  56. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest organizator, sklep internetowy „fastons.pl” Wire Solutions Grzegorz Bednarz.

  57. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 14 dni od daty ich wprowadzenia przez organizatora.
  58. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, organizator każdorazowo zawiadomi o nich uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w sklepach i na stronie internetowej organizatora lub za pośrednictwem innych środków.
  59. Organizator nie udziela gwarancji na sprzedawane w ramach programu towary z Katalogu Towarów. Organizator może wykluczyć uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
  60. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
  61. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Waluty
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Paczkomaty) już od 450,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium